محصولات جانبی


نام محصول: نبولایزر
مدل:
قیمت:
کاربرد نبو لایزر برای درمان

 ايـن درمـان بـه‌خـصـوص در وضـعـيت‌هايي مانند برونشيت و آسم شديد بسيار مؤثر استو بـه‌دلـيـل سـريـع بودن تاثير دارو و جلوگيري از تاثيير دارو بر بافت‌هاي ديگر بدن بسيار مورد تـوجـه اسـت. بـا تـوجـه به نوع داروي مصرفي بـــاعـــث  بــهــبـــود تــهـــويـــه، ‌افـــزايـــش عــمـلـكــرد مـــاهــيــچـــه‌هـــاي تــنــفــســـي، ‌بــهــبــود اسـتـقــامــت فـعــالـيــت‌هــاي عـمـومـي،‌جـلـوگـيـري از تـجـمـع تــرشـحــات ريـوي،‌ بهبـود سـرفـه، ‌پيشگيـري از آتــلــكــتــازي، كــاهــش ‌چـسـبـنــدگــي، كـمــك بــه بـازگـشت خون، كاهش درد و كاهش اسپاسم مي‌شود. روش‌هاي ديگر استفاده از دارو مانند خـوراكـي و تـزريـقـي بـراي مـشـكـلات دسـتـگاه تنفس كمتر موثر و مورد استفاده اند.