محصولات جانبی


نام محصول: لیوان مرطوب کننده
مدل:
قیمت: 350000
لیوان مرطوب کننده برای رطوبت بیشتر وجلو گیری از خارش بینی و دهان استفاده می شود .نحوه استفاده از لیوان مرطوب کننده اکسیژن . ابتدا درب لیوان مرطوب کننده را باز میکنیم و آب مقطر یا آب جوشانده که سرد باشد داخل لیوان ریخته تا خط ماکزیمم برسد. در ب لیوان را بصورت صحیح ببندید و لیوان را به جایگاه اصلی دستگاه نصب نمائید . دستگاه در حالت روشن باشد . گوی داخل فلومتر روی شماره 4 قرار دهید با انگشت دست درب لوله خروجی را گرفته . در این زمان باید سوپاپ لیوان عمل کند . در صورتی که سوپاپ لییوان خراب باشد آن گوی داخل فلومتر به سمت پائین می اید . در این حالت لیوان صحیح بسته شده است حال آماده نصب شلنگ اکسیژن می باشد .