راهنمای های فنی

داخل نازال بيني قطرات آب تشكيل مي شود؟
1- فضاي اطراف دستگاه كم است. 2- ليوان مرطوب كننده بيشتر از حد مجاز آب ريخته شده. 3- فيلتر هاي گردد گير دستگاه كثيف شده. 4- هر 6 ساعت بمدت نيم ساعت دستگاه را خاموش نماييد. 5- به بخش سرويس مراجعه شود.
اكسيژن دستگاه بسيار كم است؟
1- مهره بالای لیوان به اندازه کافی محکم نشده. 2- لیوان به صورت صحیح نصب نشده. 3- صافي داخل ليوان تميز شود. 4- سوند نازال مسدود یا پاره گی دارد. 5- به بخش سرویس مراجعه شود.
دستگاه روشن نمی شود؟
1- کابل برق دستگاه را چک کنید. 2- از یک پریز دیگر استفاده نمائید. 3- فیوز برق دستگاه چک شود. 4- به بخش سرویس مراجعه شود.
دستگاه بعد از چند ثانیه آلارم خاموش مي شود؟
1- از باز بودن مسير اكسي‍ژن اطمينان حاصل نماييد. 2- شير خروجي اكسيژن را باز نماييد. 3- فیلتر دستگاه باز بینی شود. 4- برای رفع اشکال به بخش سرویس مراجعه شود.